REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„ Z NATURY DLA KULTURY ”

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę:
Stowarzyszenie zwykłe Z NATURY DLA KULTURY
-i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest biuro, zlokalizowane w Działdowie, ul.Rydygiera 10, 13-200 Działdowo . tel 519502584
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Działdowski, Województwo Warmińsko – Mazurskie,
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach.
§2

1. Cele Stowarzyszenia to:
Wspieranie rozwoju , edukacji i wychowania
Wyrównanie dostępu do wiedzy , sztuki i kultury
Rozwijanie świadomości ekologicznej
Nabywania umiejętności społecznych i zwalczania skutków wykluczenia społecznego
Stwarzanie możliwości rekreacji rodzinnej
Wspieranie ekoturystyki i zdrowego stylu życia
Promocja i ochrona zdrowia
Stwarzanie możliwości aktywności fizycznej i sportowej
f) Promocja sztuki i kultury regionalnej
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
kreowanie i rozwój kultury artystycznej w regionie
organizację warsztatów malarskich, rzeźbiarskich , teatralnych oraz warsztatów z zakresu rękodzieła i wzornictwa ludowego
organizację spotkań edukacyjnych , poetyckich i współpracę w zakresie realizacji zielonych szkół
organizację koncertów , wystaw, występów , sztuk teatralnych , festynów , kina i innych dostępnych form szerzenia kultury
aktywizację różnych grup społecznych do zdrowego stylu życia, aktywnego sportu i zdrowego stylu żywienia
Współpracę z innymi jednostkami/ firmami w zakresie wsparcia i realizacji zarówno ich jak i własnych celów

§3

1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków, b) Przedstawiciel.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela,
8. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji
stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego
miejsca zamieszkania,
9. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
10. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§4

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) reprezentowania Stowarzyszenia podczas wszelkich form działalności innych jednostek pozarządowych
e) promocji działalności Stowarzyszenia i aktywnego poszukiwania form i możliwości wsparcia
5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
d) aktywne poszukiwanie form i możliwości wsparcia

§5

1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.
2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia Zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
4. Stowarzyszenie nie może:
a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b) zrzeszać osób prawnych,
c) prowadzić działalności gospodarczej,
d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§6

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora
oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach.